مدیران ارشد شرکت تولید نیروی برق زاهدان

 

1- مدیر عامل : جناب آقای علی سارانی نژاد
2- مدیر امور مالی و اداری : جناب آقای محمد عزیز نامجو
3- مدیر امور تدارکات : جناب آقای عباسعلی کیهانفر
4- مدیر دفتر بازار برق : جناب آقای سید علی حسینی
5- مدیر دفتر فنی تولید : جناب آقای سلیمان عزیزی
6- کارشناس ارشد منابع انسانی : جناب آقای علی اکبر تیموری