معرفی شرکت تولید نیروی برق حرارتی زاهدان

هیأت محترم وزیران در جلسات 1392/12/28 و 1393/07/27 به پیشنهاد مشترک شماره 100/20/52385/92  مورخ 1392/12/21 وزارتخانه های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۵) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۶ اساسنامه شرکت تولید نیروی برق زاهدان را تصویب کرد.  شركت  به صورت سهامي عام تاسيس و بنا به مصوبه  شماره 93/503/141698 هـ مورخ 1393/11/25 هیات وزیران و تائیدیه شورای نگهبان به شماره 3450/102/93 مورخ 1393/11/12، طی شماره  1314  در تاریخ 1394/12/18  در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي شهرستان زاهدان  به ثبت رسيده و از تاریخ 1395/01/01 شروع به فعالیت نموده است. درحال حاضر، شرکت تولید نیروی برق زاهدان جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی (واحد تجاری نهایی گروه) میباشد.