هیأت مدیره شرکت تولید نیروی برق زاهدان

1- جناب آقاي علی سارانی نژاد به سمت رئيس هيئت مديره
2- جناب آقاي احمد غرویان به سمت نائب رئيس هيئت مديره
3- جناب آقاي عسگر آقا کوشا به سمت عضو اصلي هيئت مديره
4- جناب آقاي امین بهزادمهر به سمت عضواصلي هيئت مديره