پذیرش سرباز وظیفه (امریه) در شرکت‌های تابعه وزارت نیرو برای اعزام 99/02/01
98/11/1
پذیرش سرباز وظیفه (امریه) در شرکت‌های تابعه وزارت نیرو برای اعزام 99/02/01

در راستای تأکید وزیر محترم نیرو و به منظور ایجاد فرصت برابر و رعایت عدالت برای تمامی مشمولین وظیفه، کلیه متقاضیان امریه سربازی می‌ توانند از طریق سامانه امریه سربازی به آدرس  amriyeh.moe.gov.ir     برای اعزام نوبت  99/02/01   تا تاریخ   98/11/30،   برای شرکت تولید نیروی برق زاهدان اقدام نمایند .

با توجه به اینکه ثبت‌ نام فقط از طریق سامانه مذکور صورت می‌ گیرد. لطفاً از هر گونه مراجعه حضوری به حوزه ستادی و شرکت مادرتخصصی خودداری فرمایید .​